Viesītes Jaunatnes centrs aicina piedalīties atraktīvā orientēšanās spēlē “Pastaiga pa Viesīti”

Klāt vasara un saulains laiks! Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs piedāvā piedalīties orientēšanās spēlē “Pastaiga pa Viesīti”.

Spēles princips – pastaiga pa Viesīti noteiktā maršrutā, kuras laikā interaktīvā veidā varēs uzzināt dažādus faktus par Viesīti, veikt radošus uzdevumus un atbildēt uz jautājumiem.

Spēlē var piedalīties ikviens, kurš vēlas, izmantojot mobilo aplikāciju “Actionbound”.

Spēles noteikumi:

Pie Viesītes Mazā ezeriņa top veiklības taka

Pašvaldībai īstenojot LEADER programmas projektu, atjauno bruģa segumu no Brīvības ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam, izbūvējot bruģa ietvi. Lai gājēju celiņu padarītu interesantu ģimenēm ar bērniem, skolu audzēkņiem un pilsētas viesiem, uz bruģa top 3 bruģa spēles ar veiklības uzdevumiem. Taku papildinās soliņš un atkritumu urna, kā arī informācijas stends, kur asprātīgu pantiņu veidā cilvēki tiks informēti par to, ko ieteicams darīt vai nedarīt, atrodoties dabā.

Vingrošanas nodarbības jūnijā tiešsaistē veselības veicināšanas projekta ietvaros

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/016 ietvaros, atsākas veselību veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, arī jūnijā plānotās nodarbības turpinās notikt tiešsaistes platformā “ZOOM”!

Kā pieteikties nodarbībām?

Turpinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pamatojoties uz 2016.gada 19.janvārī noslēgto Sadarbības līgumu starp Zemgales plānošanas reģionu un Viesītes novada pašvaldību par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē, Nr.9.2.2.1/15/1/001, īstenošanā, Viesītes novada Sociālais dienests turpina nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (fizioterapeita, logopēda, audiologopēda, psihologa, bērnu emocionālās audzināšanas pakalpojumus) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (šobrīd tos saņem 9 bērni un 2 likumiskie pārstāvji) un personām ar garīga rakstura traucējumiem (pakalpojumu saņem 1 persona). Tāpat tiek nodrošināts aprūpes pakalpojums diviem bērniem, kam noteikta īpaša kopšana.

Vēl seši bērni ar funkcionāliem traucējumiem tiek izvērtēti, lai saņemtu sev atbilstošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Šos pakalpojumus pēc izvērtēšanas plānots nodrošināt ar septembra mēnesi.

Viesītes novadā sniegts atbalsts nodarbinātībā un izglītībā 60 diskriminācijai pakļautām personām

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību ”Apvienību “Verte”” Viesītes novadā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2020.gada septembra līdz 2021.gada 1.maijam atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem 18 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Aizvadīts attālinātais mācību gads Viesītes vidusskolā

31. maijā Viesītes vidusskolā aizvadīta pēdējā skolas diena. Kopumā 2020./2021. mācību gads ir bijis izaicinājumu pilns. Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, arī šajā, mācības, galvenokārt, notikušas attālināti. Attālinātais mācību process prasīja no katra skolēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz vairāk darba, atbalsta un savstarpējās sapratnes. Kā atzīst Viesītes vidusskolas direktors A. Baldunčiks, pateicoties savstarpējai sapratnei un veiksmīgai komunikācijai, ir izdevies veiksmīgi tikt pāri grūtībām, kuras radušās pandēmijas ietekmē un veiksmīgi aizvadīt mācību gadu, kurš pārsvarā aizvadīts attālinātajā režīmā.

Iedzīvotāju ievērībai

Tiks uzsākti Meža ielas seguma atjaunošanas darbi. Saistībā ar būvniecības darbiem, kas tiks veikti Meža ielā, ir noteikti vairāki kustības ierobežojumi, ar kuriem iespējams iepazīties šeit: Viesīte Meža iela

Atvainojamies par sagādātajām neertībām!

Smilšu ielas Viesītē pārbūve

Lai uzlabotu satiksmes drošību gājējiem un autobraucējiem, kā arī veidotu vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi marta beigās tika uzsākta Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve.

Pateicība par ilggadējo darbu pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājai Anitai Orbidānei

31.maijā pēdējo darba dienu Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas amatā aizvadīja tās ilggadējā vadītāja Anita Orbidāne, kura izlēmusi doties pelnītā atpūtā. Pirmsskolas izglītības iestādi “Zīlīte”  Anita Orbidāne vadījusi 27 gadus.

Ārkārtas domes sēde 2021.gada 3.jūnijā plkst.8.30

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2021.gada 3.jūnijā plkst.8.30 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Vienas dienas pārgājiens kopā ar biedrību “Latvijas Aizsargi”

Biedrība “Latvijas Aizsargi” aicina ikvienu 2021. gada 6. jūnijā kopīgi doties vienas dienas pastaigā no Viesītes uzpildes stacijas uz Indāna Gravelsona piemiņas vietu. Tikšanās: plkst. 9:00 uzpildes stacijā, plkst: 9:30 plānota došanās ceļā. Distances garums ap 30 km. Līdzi jāņem: ūdens, pārtika, medicīnas aptieciņa, apģērbs attiecīgi laika apstākļiem. Pavadošā transporta nebūs.

Par pašvaldību vēlēšanām 5. jūnijā

Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, 5. jūnijā, vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases  vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Jēkabpils novada jaunā administratīvajās teritorija, kuru veido Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi un Jēkabpils pilsēta, ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot JEBKURĀ sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Vēlēšanu iecirkņi Jēkabpils novadā:

Noslēdzies uzņēmēju grantu konkurss

Šogad  Viesītes novada pašvaldība otro reizi organizēja grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums līdz 1000,00 EUR  uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Pieteikumi bija iesniedzami no 6.aprīļa līdz 7. maijam (ieskaitot). Konkursā tika iesniegti  5 pieteikumi, un visi tika apstiprināti:

  1. Projekts “Darini pats”
  2. Projekts “Radio releja modernizācija Rites pagastā”
  3. Projekts “CNC frēzēšanas iekārta kokam”
  4. Projekts “Dzīvnieku un putnu pastaigu vietas ierīkošana labturības un tūrisma nodrošināšanai”
  5. Projekts “Picu krāsns un tās aprīkojuma iegāde”

Aicina uz e-lauku dienu semināriem tiešsaistes platformā

3.jūnijā ZOOM vidē notiks seminārs “Kvalitatīvas rupjās lopbarības nozīme ganāmpulka veselības un produktivitātes nodrošināšanā”. Pasākumam pieteikties līdz 02.06.2020 plkst. 16.00 elektroniski LLKC tīmekļa vietnē: https://www.mitto.me/lopbariba/pieteikties, sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 28361750 Ziedītei Bimšteinei.

Darba kārtību skatīt zemāk pievienotajā attēlā:

Paziņojums par ūdens apgādes sistēmu profilaktisko dezinfekciju

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 2021.gada 28. maijā no plkst. 08.30 līdz 17.00 Saukas ciemā, Lones ciemā, Lones ciema Ezera ielā, Cīruļu ciemā, Elkšņu ciemā un Viesītes pagasta apdzīvotā vietā ”Melioratori” notiks ūdens apgādes sistēmu profilaktiskā dezinfekcija.

Dezinfekcijas laikā ir iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi, kā arī pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam

Viesītes novada pašvaldība izsludina jau trešo projektu konkursu organizācijām, lai neformālā vidē motivētu jauniešus mācīties!

Viesītes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 30. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 22. jūnija plkst. 17:00. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīts 1 projekta iesniegums.

Konkursa mērķi:

Spēkozola foto konkurss “Eiropas #dižkokulielvalsts Latvija”

Latvijā ir viens no lielākajiem dižkoku blīvumiem Eiropā. Jau trešo vasaru aicinām apzināties šo mūsu dabas un latviskās identitātes bagātību! Dodies dabā un atrodi dižkoku, vari izmantot akcijas sadarbības partnera Dziedava dižkoku datubāzi https://ej.uz/dziedava. Iekar dižkoka zaros vai novieto pie koka Latvijas karogu un uztaisi foto ar pašiem dižkoka apmeklētājiem pie izgreznotā dižkoka. Nopublicē foto sociālajos medijos: Instagram, Facebook vai Twitter ar koka nosaukumu, tā atrašanās pagastu vai pilsētu, kā arī tēmturi #dižkokulielvalsts. Oktobra sākumā trīs labāko foto autori pēc Spēkozola kustības žūrijas vērtējuma savā īpašumā iegūs Spēkozola dižkoku lielvalsts kreklus. Akcijā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai viesis, bet jo īpaši ģimenes, bērni un jaunieši.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Kneses’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Kneses’’, ar kadastra numuru 56880070161 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070045  ar platību 0.62 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1720.00  (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Kalnlejas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Kalnlejas’’, ar kadastra numuru 56580060144 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060170  ar platību 0.5607 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1900.00  (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).