Turpinās darbi pie pašvaldības ceļa Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūves

Projekta “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve” Nr.17-05-A00702-000092 īstenošana ir uzsākta 2017.gada nogalē. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Objektā turpinās pārbūves darbi – caurteku izbūve, grāvju rakšana, izveidojot sāngrāvju un ūdens atvades sistēmu, braucamās daļas sakārtošana. Tā kā ceļš savieno divus valsts nozīmes ceļus, to intensīvi izmanto zemnieki un uzņēmēji savas darbības nodrošināšanai.

Projekta attiecināmie izdevumi ir EUR 564940.16. Publiskais finansējums EUR 508446.15, pašvaldības līdzfinansējums EUR 56 494,01. Projektēšanu ir veikusi un autoruzraudzību veic SIA ”SKA projekts”, būvniecību veic SIA “Mikor”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Pašvaldībā tiek strādāts, lai piešķirtos līdzekļus pašvaldību grants ceļu pārbūvei izlietotu iespējami efektīvi un tur, kur tas ir patiešām nepieciešams uzņēmējiem. Lai ievērotu  Ministru kabineta noteikumus Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā ‘’Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, 2018.gada 19.februārī Elkšņos un 8.maijā Saukas pagasta Lonē Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti organizēja sanāksmes, lai  iedzīvotāji, tai skaitā uzņēmēji pieņemtu lēmumus, kurus ceļus virzīt turpmākai pārbūvei. Ir nolemts, ka tiks pārbūvēti E-17 “Dzeņi – Elkšņi”, Elkšņu pagastā un S 6 “Bajāri – Grabažāni”, Saukas pagastā ceļu posmi.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva

print