Turpinās iesāktā projekta īstenošana un uzsākti trīs jauni INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekti

Kopš 2017.gada Viesītes pašvaldība kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas īsteno projektu “Travel Smart – visit Latvia and Lithuania” /Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/ Nr. LLI-119. Kopā esam septiņi partneri. Viesītē projekta ietvaros ir pabeigta Mīlestības takas labiekārtošana. 27.aprīlī partneri tikās sanāksmē Biržai pilsētā Lietuvā, lai apspriestu projektā turpmāk veicamās darbības un analizētu projekta ieviešanu. Turpmākais darbs tiks akcentēts uz kopīga interaktīva tūrisma maršruta izstrādi, par ko atbild vadošais partneris – Anīkšču parka administrācija. Paralēli katrs no partneriem veic savas aktivitātes. Viesīte strādā, lai iegādātos tūristu vadāšanas transportlīdzekli, informācijas tehnoloģiju aprīkojumu muzejam. Strādājam arī pie tūrisma objektu koncentrētu aprakstu sagatavošanas. Top arī kopīga brošūra, kurā tiks iekļauta informācija par projektu, neliela karte ar norādēm par objektiem.

Projekta mērķgrupa ir tūristi, viesi, vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji, kā arī citas ieinteresētas puses. Īpaša uzmanība tiek pievērsta uzņēmējiem, kuru darbība ir svarīga sniedzot  kvalitatīvus pakalpojumus tūristiem, lai tie vēlētos šeit atgriezties vēl un vēl, tādējādi nodrošinot visas teritorijas attīstību. Projekta īstenošana 24 mēneši – no 2017.gada 1. maija līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Viesītes novada pašvaldības budžets projekta ietvaros ir EUR 107 0058.14, tai skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 90 999.30, kas sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 16 058.84.

Aprīlī un maijā esam uzsākuši trīs jaunu projektu ieviešanu.

Projektā “Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis communities” /Ilgtspējīgas, sociālas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”, V-R communities Nr. LLI-295 iesaistītas Viesītes pašvaldība, kas ir vadošais partneris un Rokišķu rajona pašvaldības administrācija. Divu valstu sadarbība abpusēji ļaus izmantot vienam otra pieredzi. Iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu sakārtošana ir tikai viens no pasākumiem, lai uzlabotu dzīves vidi. Vēl viens pasākumu kopums, kas tiks īstenots šajā projektā, ir kopīgu – veselību un sadarbību veicinošu pasākumu organizēšana, speciālistu apmācības. Paredzēts iegādāties arī aprīkojumu. Projektā aicināti piedalīties bērni, jaunieši, ģimenes, seniori no Viesītes un Rokišķiem individuālās un kopīgās aktivitātēs. 2018.gada 25.maijā Viesiītē notiek projekta uzsākšanas sanāksme, kurā piedalās pārstāvji no Rokišķiem. Paredzēts arī sakārtot infrastruktūru – uzbūvēt žogu apkārt daudzfunkcionālajam sporta laukumam, sakārtot bērnu rotaļu laukumu Viesītes pilsētas centrā. Projekta īstenošanas laiks 18 mēneši no 01.04.2018. – 30.09.2019. Šo projektu finansē Eiropas Savienība.Projekta kopējais budžets EUR 199 650.50, tai skaitā ERAF finasējums 169 702.80. Viesītes pašvaldības budžets EUR 101 143.63.

Projekts “Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the LV-LT cross-border region applying urgent and long-term management measures” /Open Landscape/ Nr. LLI-306 paaugstinās vides resursu integrāciju un efektivitātes vadību. Vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālā parka administrācija, partneri Biržu reģionālā parka direkcija, Dabas mantojuma fonds Viļņā, biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Rēzeknes birojs, Viesītes novada pašvaldība.  Projekta ideja un jēga ir mitrāju biotopu (purvu) saglabāšana un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Mitrāju biotopi ir starp visnozīmīgākajām ekosistēmām, kas pakļautas vislielākajam apdraudējumam hidroloģiskā režīma izmaiņu dēļ, apsaimniekošanas pārtraukšanas – pamešanas dēļ, kā arī klimata izmaiņu inducētas aizaugšanas dēļ. Mitrāju (purvu) biotopu platību sarukšana un to vērtību zudums ir kopīga problēma Baltijas reģionā, kā arī Austrumu un Centrāleiropā. Projekta galvenais mērķis ir palielināt vides resursu apsaimniekošanas efektivitāti ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu atklātajos mitrāju biotopos Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, piemērojot nekavējošus un ilgtermiņa apsaimniekošanas pasākumus. Projekta inovatīvie risinājumi ietver kopēju rīku, pasākumu un sistēmu izstrādi mitrāju (purvu) apsaimniekošanas vajadzībām, uzlabojot biotopu kartēšanas metodes. Jaunās zināšanas un pieredze, kas tiks iegūta projekta īstenošanas laikā, tiks izplatītas mitrāju (purvu) apsaimniekošanas pasākumu demonstrējumos privāto zemju īpašniekiem un ieinteresētajām pusēm. Trīs partneri no Latvijas un trīs no Lietuvas pārstāv dažādus partnerības līmeņus, ietverot vietējās un valsts līmeņa pārvaldības iestādes, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas un nevalstiskās organizācijas. Šo projektu finansē Eiropas Savienība.Projekta kopējais budžets EUR 374 367.84, tai skaitā ERAF finasējums 318 212.63. Viesītes novada budžets ir EUR  29 512.03. Īstenošanas ilgums 24 mēneši no 01.02.2017. – 29.02.2020.

Projekts “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region” /Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana VidusBaltijas reģionā/ SocQuality  Nr. LLI- 317 ir vērsts uz iedzīvotāju sociālās atstumtības mazināšanu, kas ir kopīgs izaicinājums visam VidusBaltijas reģionam. Projekta mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti, bērnu, jauniešu un veco ļaužu integrāciju sabiedrībā, īstenojot sociālās iekļaušanas pasākumus un uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti. Projekta ietvaros plānots iekārtot dienas centru Viesītē, organizēt starptautiskas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, apmācības speciālistiem. Īstenošanas laiks 24 mēneši no 01.02.2017. – 29.02.2020.Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets EUR 791 256.20, tai skaitā ERAF finasējums 674 567.74. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR  109 732.96. Projekta rezultātā Viesītē tiks izveidots dienas centrs. Vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, partneri – skola Jonišos, Dienas centrs Kretingā, Jauniešu centrs Rokišķos, Dobeles, Jaunjelgavas, Auces, Viesītes novadu pašvaldības.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

G.Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

print