Apstiprināts Uzraudzības pārskats par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. īstenošanas rezultātiem par periodu 2015.-2017.

Pašvaldībā ne retāk kā reizi trijos gados ir jāizstrādā uzraudzības pārskatu par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628. 2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā sadarbībā ar Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas studentiem tika izstrādāta iedzīvotāju aptaujas anketa, veikta aptauja un ir apkopoti rezultāti. Uzraudzības pārskats  sastāv no skaidrojošas daļas, Attīstības programmā neteiktajiem mērķiem, prioritātēm, rādītājiem un to izmaiņām, iedzīvotāju aptaujas anketas parauga, izvērtējuma kopsavilkuma, iedzīvotāju priekšlikumiem un rīcību izvērtējuma. Sagatavotais Uzraudzības pārskats ir ievietots pašvaldības mājaslapā http://www.viesite.lv sadaļā Attīstības plānošana. Anketu, kura bija izveidota visaptveroša un koncentrēta,  aizpildīja 138 respondenti, pārstāvot 5 vecuma grupas. Lielākā aktivitāte novērojama darbaspējas vecumā no 26 līdz 45 un no 46 līdz 60 gadiem. Vispasīvākie respondenti ir skolas vecumā, līdz 18 gadiem un no 18 līdz 25 gadiem.

Viesītes novada iedzīvotāji tika aicināti aptaujā izteikt priekšlikumus novada attīstības veicināšanā. Anketās vairākkārt uzsvērts, ka pašvaldībai būtu jāveido dialogs ar iedzīvotājiem un jāuzklausa viņu viedoklis, jārīko kvalitatīvi kultūras pasākumi, kuri piesaistītu novadam cilvēkus, vairāk piesaistīt jaunus speciālistus. Tostarp vairākkārt anketās skarts infrastruktūras jautājums – ceļu, ielu un apgaismoja jautājumu sakārtošana novada teritorijā. Visvairāk anketās dominē bezdarba jautājums – jaunu darba vietu radīšana un uzņēmējdarbības veicināšana novada teritorijā.

Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri aizpildīja anketu, izteica savu viedokli un priekšlikumus, paldies arī Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas pirmā un otrā kursa studentēm Laurai Zvirbulei un Laurai Dimitrijevai, kuras savu prakšu laikā pielietoja radošumu un profesionālās zināšanas. Tikai visiem kopā sadarbojoties, mēs sev dodam iespēju veidot kvalitatīvu savstarpēji noderīgu dialogu.

print