Viesītes novadam izstrādāts un apstiprināts ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS 2018. – 2025.GADAM

Eiropas Teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” īstenošanas rezultātā ir izstrādāts Viesītes novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.- 2025.gadam. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai novada teritorijā un lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas un apkārtējās vides uzlabošanas pasākumiem, kā arī finansējuma piesaisti pasākumu īstenošanai.

Plānā ir norādīti veidi, kā ieviest sistemātisku pieeju enerģijas patēriņa samazināšanai pašvaldības infrastruktūras objektos un veicinātu to efektīvāku apsaimniekošanu. Pašvaldība, kas pilnībā pārzina esošo situāciju, var izvirzīt konkrētus un sasniedzamus mērķus, kā arī noteikt nepieciešamo pasākumu kopu mērķu sasniegšanai. Šāda ilgtermiņa stratēģijas plānošana tiek veikta, izstrādājot Enerģētikas rīcības plānu. Tas ir vidēja termiņa vai ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas aptver visu pašvaldības teritoriju un kurā pašvaldība izvirza mērķus samazināt enerģijas patēriņu un ar to saistītās CO2 emisijas. Energoplāns paredz arī rīcības mērķus sasniegšanai un uzraudzībai. Minētā plāna izstrāde notikusi saskaņā ar Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes stratēģisko mērķi „Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi”, vidēja termiņa prioritātes “Gudras novada pārvaldes veidošana”. Rīcības plāna 2014.-2020.gadam 18.punktu “Stiprināt attīstības plānošanas kapacitāti Viesītes novada pašvaldībā”. Ar dokumentu ikviens interesenta var iepazīties Viesītes novada pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv sadaļā Attīstības plānošana.

Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

print