Teritorijas plānojuma izstrādes process

Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvērtēšanas sanāksme notiks 27.februārī plkst. 14.00, Brīvības ielā 10, domes sēžu zālē.

Papildus informāciju iespējams iegūt Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10 pie nekustamo īpašumu vecākās speciālistes Svetlanas Puzānes (tālrunis 65245492, e-pasts svetlana.puzane@viesite.lv) apmeklētāju pieņemšanas laikā un nodaļas vadītājas Guntas Dimitrijevas (tālrunis 65245677, e-pasts gunta.dimitrijeva@viesite.lv).

print