Sākta divu pašvaldības grants ceļu pārbūves projektu ieviešana

   Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Viesītes novada pašvaldības projektus Pašvaldības ceļu E17 “Dzeņi – Elkšņi” Nr. 19-05-A00702-000035 un S6 “Bajāri – Grabažāni” Nr. 19-05-A00702-000031 posmu pārbūves.

2019. gada 10.septembrī noslēgts līgums ar SIA “PMCI” par pašvaldības ceļu pārbūvi un ar IK “Aleksejevs Ivanovs” par ceļa posmu pārbūves darbu būvuzraudzību. Līgums paredz, ka objekti ekspluatācijā jānodod 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Ceļa posmam E17 “Dzeņi – Elkšņi” būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA “Myzone” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 0.895 km un ceļa posmam S6 “Bajāri – Grabažāni” – saskaņā ar SIA “SKA projekts” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 1.376 km.

2019. gada 24. septembrī Viesītes novada pašvaldībā tika aizvadīta pirmā projektu būvsapulce tajā piedalījās visu ieskaitīto pušu pārstāvji. Būvsapulces dalībnieki iepazinās ar projekta dokumentāciju, vienojās par darba uzsākšanu un izpildes termiņiem, kā arī sanāksmes noslēgumā tika apskatīti ceļu posmi dabā.

Projekts tiek  īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Ceļa posmam E17 “Dzeņi – Elkšņi” Nr. 19-05-A00702-000035  projekta kopējais budžets EUR 135360.67. Projekta attiecināmie izdevumi EUR 114304.72. Publiskais finansējums EUR 102874.25, pašvaldības līdzfinansējums EUR 11430.47.

Ceļa posmam S6 “Bajāri – Grabažāni” Nr. 19-05-A00702-000031 projekta kopējais budžets EUR 122602.95. Projekta attiecināmie izdevumi EUR 122602.95 . Publiskais finansējums EUR 110342.65, pašvaldības līdzfinansējums EUR 12260.30.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projekta administratore

Liene Maisaka

print