Projekta ietvaros izstrādāts sociālās iekļaušanās algoritms

Projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros, 10. septembrī Viesītē notika apmācības, lai apgūtu sociālās iekļaušanās algoritma lietošanu. Algoritmu projekta ietvaros izstrādāja biedrība “Ūdenszīmes”. Projektā iesaistītās puses pauž, ka izstrādātais algoritms ir inovatīvs rīks gan Latvijā, gan Lietuvā. Kaimiņvalstī algoritms jau ir aizrunāts izmantošanai citu projektu apmācībās.

Augusta domes sēdē apstiprinātais plānošanas dokuments – Sociālās iekļaušanās algoritms ir viegli uztverams, savukārt algoritma tabulas dod iespēju modelēt situāciju iedzīvotāju iesaistei svarīgos procesos un aktivitātēs. Inovatīvais plānošanas dokuments nodrošina saprotamas instrukcijas sabiedrības locekļiem un arī atbilstošās jomas speciālistiem, tas domāts sociālās iekļaušanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Dokumentā iestrādāta informācija un plāns, kā uzlabot darbu starp sabiedrības locekļu kopienu aktivitātēs iekļaujošiem speciālistiem – jaunatnes lietas, sociālais dienests, sporta, kultūras jomas speciālisti, formālās un ārpus formālās izglītības aktivitāšu organizatori utt.

Apmācībās pašvaldības iestāžu speciālisti tika apmācīti, kā strādāt ar algoritmu.  Sociālās iekļaušanās algoritms ir speciāla excel tabulas formā izveidota programma, interaktīvs rīks, ar kura palīdzību, ievadot noteiktus parametrus, var izmērīt konkrētas apdzīvotās teritorijas pašreizējo situāciju un nākotnes attīstības potenciālu. Jāpiebilst, ka algoritmu varēs lietot arī pēc plānotās administratīvi teritoriālās reformas, jo tas ir gana universāls. Algoritmā jāievada četras komponentes (darba iespējas konkrētajā apdzīvotajā vietā; dzīve ciematā, pilsētā; vietējo cilvēku sociālā aktivitāte; pašas šīs vietas prestižs), pēc kurām tiek analizēts konkrētās apdzīvotās vietas līmenis. Katrai šai komponentei ir desmit indikatori, kam savukārt atbilst noteikts punktu skaits. Tā visa rezultātā, pēc datu ievadīšanas tabulā, veidojas piramīda, pēc kuras var veikt situācijas analīzi.

Sociālās iekļaušanās algoritms ir inovatīvs produkts un tam kā bonuss pievienota arī spēle “Dialoga domino”, kura ļauj simulāciju veidā izspēlēt dažādas situācijas. Piemēram, analizējot ēdināšanas servisa problēmas pilsētā, viena komanda risina jautājumu no pašvaldības, otra – no sabiedrības skatu punkta.

Gatavo produktu – algoritmu un spēli “Dialoga domino”, saskaņojot ar Viesītes novada pašvaldību- var lietot ne tikai pašvaldību darbinieki, bet arī organizācijas, tai skaitā nevalstiskās, kā arī iestādes, skolas u.c..

Šis dokuments tika prezentēts arī kaimiņu novados un Lietuvas pašvaldībās. Projekta kopējais finansējums: EUR 199 650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR 169 702.80 eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums EUR 101 143.57, tai skaitā ERAF finansējums EUR 85 972.03.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Zvirbule

print