Darbs attīstības un plānošanas nodaļā 2019. gadā

Nodaļā strādā pieci speciālisti. Galvenais darbs notiek pie attīstības plānošanas un investīciju piesaistes, īpašumu apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas, būvniecības dokumentu izstrādes, projektu iesniegumu sagatavošanas, projektu īstenošanas. 2019. gadā ir veikta jauna Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrāde un uzsākts darbs pie investīciju plāna aktualizācijas. Aizvadītajā gadā ir izstrādāti divi ezeru apsaimniekošanas plāni – Saukas un Viesītes ezeram.

2019. gada nogalē ekspluatācijā nodots renovētais Viesītes Veselības un Sociālās aprūpes centrs, kas atrodas bijušās Viesītes arodskolas ēkā.

Turpinot darbu pie  uzņēmējdarbības veicinošām un atbalstošām aktivitātēm, 2019. gadā dažādiem apbalvojumiem izvirzīti 5 novada uzņēmēji: SIA “Invito”, Maija Malnača, SIA “RA 5”, Z/S “Ielejas”, Z/S “Gravas”.

Jāpiemin, ka ieviesto projektu rezultātā novada iestādes (skolas, muzejs, jauniešu centrs, dienas centrs) ir tikušas pie jauniem aprīkojumiem, rekonstruēti 2 ceļu posmi, novada ezeros ielaisti zivju mazuļi, novada iedzīvotājiem sniegta iespēja apmeklēt vingrošanas nodarbības, nūjošanas apmācību, peldbaseinu u.c. aktivitātes bez maksas un daudz kas cits, kas paveikts pēdējos gados pateicoties ES projektu finansējumam, ieguldot vidēji vien 10-15% līdzfinansējumu no pašvaldības.

Pateicoties speciālistu profesionālai kompetencei, spējai strādāt komandā, pozitīvai attieksmei pret darbu un aizrautībai, nodaļa ir spējusi strādāt efektīvi un rezultatīvi.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja L. Zvirbule

2019. gadā Viesītes novada pašvaldība ir izstrādājusi un ieviesusi projektus vairākās programmās un fondos. Kopā projektu konkursos un partnerībās iesniegti vērtēšanai 6 projekti šādos fondos un programmās: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (2), LEADER programma (2), Zivju fonds (1), INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (1). No iesniegtajiem projektiem apstiprināti 5 projekti, no kuriem 1 ir jau īstenots (“Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019. gadā”) un 4 ir ieviešanas procesā ( “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana”; “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā”; Pašvaldības ceļa S6 “Bajāri – Grabažāni” posma pārbūve un Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve). Tāpat šogad tiek turpināti 7 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana:

 1. Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde;
 2. Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakse Viesītes novadā;
 3. Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā / SocQuality/;
 4. “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” /Open landscape/;
 5. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
 6. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;
 7. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide.

Kā arī 2019. gadā tika pabeigta 6 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana:

 1. Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde;
 2. “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas’’ /V-R communities/;
 3. ‘’Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā’’;
 4. ‘’Radošās rezidences Viesītē’’;
 5. “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām.”(Divās kārtās);
 6. “Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” / Ceļo gudri/.

Lai varētu noslēgt līgumus  par būvdarbiem, piegādēm, pakalpojumiem ir obligāti jāveic iepirkums, par ko nodaļā atbildīga ir iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte.

Projektu administratore L. Maisaka

BŪVNIECĪBA: Paralēli nodaļā realizētājiem projektiem, šogad bijušās arodskolas dienesta viesnīcas ēkai tika veikta jumta atjaunošanai, lai arī turpmāk ēku varētu veiksmīgi ekspluatēt. 2019. gadā ir veikti vairāki remontdarbi pašvaldības ēkās. Viesītes vidusskolā, bērnudārzā un Mūzikas un mākslas skolā ir veikti telpu remonti. Tika strādāts arī pie nākamā gada remontdarbu plānošanas, apsekojot pašvaldības objektus, sastādīti defektu akti un būvdarbu tāmes nākamā gadā nepieciešamajiem darbiem. 2020. gadā apjomīgākie darbi saistīti ar plānoto Viesītes vidusskolas jumta nomaiņu.

Būvinženieris G.Puzāns

ĪPAŠUMI: 2019. gadā uz Viesītes novada pašvaldības vārda sagatavoti un Zemesgrāmata reģistrēti 28 īpašumi, veiktas 15 īpašnieku meža inventarizācijas. Aizvadītajā gadā atsavināti 15 īpašumi par kopējo summu 135 605, 00 EUR

Viesītes novads 2019. gadā skaitļos: pašvaldībai pieder  279 būvju īpašumi,  40 dzīvokļu īpašumi un  873 zemes īpašumi 3157ha kopplatība.

Nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne

 

 

print