Darbs attīstības un plānošanas nodaļā 2020. gadā

Kopš 2020. gada nogales attīstības un plānošanas nodaļā strādā četri speciālisti: nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs un būvinženieris Gatis Puzāns, projektu administratore Liene Maisaka, iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte un nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne. Galvenais darbs notiek pie attīstības plānošanas un investīciju piesaiste, īpašumu apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas, būvniecības dokumentu izstrādes, projektu iesniegumu sagatavošanas un projektu īstenošanas.

2020. gadā tika apstiprināta Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņu pagarināšanu līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti. Aktualizēts Investīciju plāns 2021.-2022. gadam un Rīcību plāns 2021.-2023. gadam.

Viesītes novada pašvaldība iesniedza 2 jaunus projektu iesniegumus LEADER programmā: “Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana” un “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā. Abi iesniegtie projektu iesniegumi tika atbalstīti un tiek īstenoti šogad”. Pagājušo gadu tika pabeigta 6 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana: “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana”, “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā”, “Pašvaldības ceļa S6 “Bajāri – Grabažāni” posma pārbūve”, “Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve”, “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības”  un  “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”.

Tāpat šogad tiek turpināti 5 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana vai atskaišu iesniegšana: “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakse Viesītes novadā”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” un “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kā arī šī gada sākumā iesniegts jauns projektu iesniegums LEADER programmā: “Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā””, kurš ir saņēmis pozitīvu vērtējumu no  biedrības “Lauku partnerība Sēlija” un tuvāko 3-5 mēnešu laikā tas tiks izskatīs Lauku atbalsta dienestā.

Paralēli nodaļā realizētājiem projektiem šogad lielākais būvobjekts bija Viesītes vidusskolas jumta seguma nomaiņa, kā arī Vidusskolā tika nožogots un izbruģēts iekšpagalms. Viesītes Sporta skolas zālē notika telpu atjaunošana un grīdas pārbūve, vecā grīda bija avārijas stāvoklī un nu sporta zālē ir ieguvusi jaunu, drošu grīdas segumu. Nozīmīgs objekts šogad bija telpu atjaunošana bijušās arodskolas darbnīcās, lai tur izvietotu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteni. Pilsētā tika veikti bruģēšanas darbi ietves pārbūvei gar bērnudārzu “Zīlīte” un izbūvēta ietve Sporta skolas sporta zāles priekšā. Kā ik gadu strādājām arī pie nākamā gada remontdarbu un būvdarbu plānošanas. Nozīmīgākie būvdarbi 2021. gādā, saistās ar Smilšu ielu Viesīti, kur tika atjaunots ielas segums un izbūvēts trotuārs ielas garumā.

Lai varētu noslēgt līgumus par būvdarbiem, piegādēm, pakalpojumiem ir obligāti jāveic iepirkums, par ko nodaļā atbildīga ir iepirkumu speciāliste.

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana un efektīva izmantošana ir viens no svarīgākajiem darbiem. To pašvaldība veic saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Nekustamo īpašumu vecākā speciālista kompetencē ir saskaņot būvniecības ieceres atbilstība teritorijas plānojumam, īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā, sagatavot un organizēt izsoles, strādāt ar jautājumiem par īpašumu nomu, citi organizatoriski jautājumi, kas saistās ar īpašumu apsaimniekošanu.

Tāpat pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti līdzdarbojas Zemgales reģiona jaunā Attīstības programmas 2021.- 2027. gadam tapšanas procesā. Programmas pirmās redakcijas apspriešanas laikā, kas ilgs līdz 22. februārim, dokumenta autori ne reizi vien attālināti kopā pulcina gan tematiskās darba grupas, gan administratīvi teritoriālajai reformai atbilstīgos novados ietilpstošo pašvaldību līderus un speciālistus, apkopo un vētī reģionālo projektu izstrādes idejas, prātos par investīciju piesaistes iespējām reģionā, vērtē arī citus saņemtos priekšlikumus. Ar Programmas projektu pirmajā redakcijā ikviens interesents var iepazīties ZPR interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Attīstība.

2020. gadā tika veikts arī aktīvs darbs pie uzņēmējdarbības veicinošām un atbalstošām aktivitātēm. Attīstības un plānošanas nodaļa gada sākumā organizēja pašvaldības speciālistu tikšanos ar novada uzņēmējiem, sanāksmē piedalījās rekordliels uzņēmēju skaits – 19 novada uzņēmēji.

Pagājušais gads iezīmējās īpašs ar to, ka pašvaldība pirmo reizi organizēja Grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību. Konkursa pirmajā gadā tika iesniegti 6 pieteikumi, no kuriem 5 tika apstiprināti. Finansējuma trūkuma dēļ pirmajā projektu konkursā netika atbalstīts viens pieteikums, kas komisijas kopvērtējumā saņēma zemāko punktu skaitu.

Pašvaldības organizētajā un finansētajā projektu konkursā iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam pagājušogad tika piešķirts pašvaldības finansējums 5 Viesītes novada biedrību un vietējo iniciatīvas grupu projektiem. Kopumā projektu konkursam tika iesniegti 11 projektu pieteikumu. Vairāku projekta pieteikumu īstenošana nevarētu notikt, sakarā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumiem valstī, tāpēc finansējums netika piešķirtas.

Spītējot Covid 19 vīrusa, pandēmijas izraisītiem pārbaudījumiem un ierobežojumiem arī pagājušogad neizpalika Zemgales Plānošanas reģiona un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizētā krietnāko uzņēmēju godināšana. No Viesītes novada “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” tika nominēta saimnieciskās darbības veicēja Ieva Puzāne. Atbilstīgi Zemgales Attīstības padomes apstiprinātajam Nolikumam šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā.

Par godu Latvijas valsts svētkiem 2020. gādā Viesītes novada pašvaldības  Apbalvojumu piešķiršanas padome piešķīra Viesītes novada pašvaldības Goda rakstus un Pateicības. Nominācijā „Gada uzņēmējs/ lauksaimnieks ” goda raksts tika piešķirts Saukas pagasta zemnieku saimniecības “Lejas Palsāni” īpašniecei Diānai Brokai un pateicība – Elkšņu pagasta jaunajam lauksaimniekam Gustavam Šēnbergam. Nominācijā “Gada tirdzniecības darbinieks” goda raksts piešķirts Viesītes pilsētas uzņēmējai, IK “Ilvija un Ko” īpašniecei – Aijai Krivko un pateicība – SIA Puķu bode “Tatija” pārdevējai Olitai Baklānei.

Informāciju apkopoja:

Projektu administratore Liene Maisaka

print