Kārtējā novada domes sēde 2021.gada 17.jūnijā plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2021.gada 17.jūnijā plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 21B, Viesīte, atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 21C, Viesīte, atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 23A, Viesīte, atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 3B, Viesīte, atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

Ziņo: A.Žuks

 1. Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības SIA “Viesītes transports”.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nokavējuma naudas samaksu SIA “LatRosTrans”.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: S.Lūse

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma datu precizēšanu grāmatvedības uzskaitē

Ziņo: I.Strade

 1. Par vecāku līdzfinansējuma parāda dzēšanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansiālu atbalstu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektā “Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā””.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāju .

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo: P.Līcis

 1. Par Sēlijas Sporta skolas Attīstības plāna 2021.-2025. saskaņošanu.

Ziņo: P.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada publisko gada pārskatu.

Ziņo: L.Maisaka, A.Žuks

 1. Par Grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetā.

Ziņo: K.Frolova

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

27.Par grozījumu Viesītes novada domes 18.02.2021. lēmumā Nr.24, prot. Nr. 2.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

29.Par  nekustamā īpašuma sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

30.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Ziņo: J.Līcis

31.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem.

Ziņo: J.Līcis

32.Par nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par būves ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu Viesītes novada pašvaldībai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.

Ziņo: J.Līcis

print