Ārkārtas domes sēde 2021.gada 28.jūnijā

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2021.gada 28.jūnijā plkst.8.30, Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču -kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procesa pārtraukšanu un atgriešanu pamatlīdzekļu sastāvā.
  2. Par izsoles pārtraukšanu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Laukmales”, Viesītes pag., Viesītes nov.
  3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalnlejas”, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580060144, uz pirmpirkumu tiesīgo personu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.
  4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Osīši”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350110152, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.
  5. Par nekustamā īpašuma “Kneses”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880070161, atsavināšanu pirmpirkuma kārtībā.
  6. Par nekustamā īpašuma “Kļaviņas”, Elkšņu pag., Viesītes nov., sadalīšanu.
  7. Par izsoles rezultātu atcelšanu motociklam HUSQVARNA 258MT ar reģ. Nr. TC2563, tā utilizāciju un norakstīšanu.
  8. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
  9. Par apbalvojuma “Viesītes Goda pilsonis” piešķiršanu.
print