Noteikumi

NoteikumiSkatīt
Viesītes novada publisko interneta pieejas punktu ar pieeju datortehnikai lietošanas noteikumi Viesītes novada publiskajos interneta pieejas punktos ar pieeju datortehnikaiNoteikumi
Par noteikumu „Reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanuNoteikumi
Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi novada trūcīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēmNoteikumi
Par Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Viesītes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzībuNoteikumi
Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs sadalei Viesītes novadāNoteikumi
Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību
Viesītes novada pašvaldībā
Noteikumi
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas,
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību
Noteikumi
Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumiNoteikumi
Informācijas sistēmas lietošanas noteikumiNoteikumi
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumiNoteikumi
Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumiNoteikumi
Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumiNoteikumi
''Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Noteikumi
Pašvaldības autoceļu saraksts ar
uzturēsanas klasēm
Noteikumi
Pašvaldības personas datu apstrādes noteikumiNoteikumi
Datu privātuma noteikumi
Sīkdatnes politika
Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas noteikumiNoteikumi
Specializēto tūrisma transportlīdzekļu reģistrāciju un
izmantošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā
Noteikumi
Viesītes ezera ekspluatācijas noteikumiNoteikumi
Noteikumi par Viesītes novada pašvaldības dzivojamo fondu īrnieku veikto ieguldījumu kompensācijuNoteikumi
Viesītes ezera apsaimniekošanas plānsNoteikumi
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšas kārtība
Noteikumi
Saukas ezera apsaimniekošanas plānsNoteikumi
Ūdenssaimniecības un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanas metodika
Noteikumi