Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam „Par sociālo drošību”.

Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro un ja:

 • tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, vērtspapīri;
 • tai nav parādsaistību, izņemot viens hipotekārais kredīts vienīgā īpašuma iegādei un studiju un/vai studējošā kredīts;
 • tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot īpašumā viens transporta līdzeklis, kas ir vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu;
 • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • tā nav izsniegusi aizdevumus;
 • tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 280.00 euro un ja:

 • tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, vērtspapīri;
 • tai nav parādsaistību, izņemot viens hipotekārais kredīts vienīgā īpašuma iegādei un studiju un/vai studējošā kredīts;
 • tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot īpašumā viens transporta līdzeklis, kas ir vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu;
 • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • tā nav izsniegusi aizdevumus;
 • tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.

Sociālās palīdzības veidi:

 • pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts ārkārtas situācijā;
 • pabalsts beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
 • pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
 • brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai;
 • pabalsts sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma;
 • pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 • pabalsts dzīves jubilejā;
 • pabalsts audžuģimenei;
 • vienreizējs pabalsts veselības uzlabošanai;
 • pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Viesītes novada Sociālajā dienestā Viesītē un Viesītes novada pagastu pārvaldēs (Saukas pagastā, Rites pagastā, Elkšņu pagastā) pie sociālā darbinieka un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu, kuras dēļ persona vēršas pēc sociālās palīdzības;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • ienākumus apliecinošus dokumentus (arī par citiem ģimenes locekļiem);
 • dokumentus, kas apliecina izdevumus, kuru dēļ ir nepieciešamība pēc sociālās palīdzības (ja to paredz pabalsta izmaksas nosacījumi);
 • citus dokumentus atbilstoši attiecīgajam sociālās palīdzības veidam, ja tos pieprasa sociālā darba speciālists un ja to nepieciešamība ir būtiska pabalsta piešķiršanai.

Klienta līdzdarbības pienākumi:

 • Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
 • Sniegt patiesas ziņas;
 • Izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus;
 • Aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
 • Sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem