Sociālie pakalpojumi

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTI

Viesītes novada pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novadā”

Aprūpe mājās

Pakalpojuma sniedzējs: Viesītes novada Sociālais dienests

Pakalpojuma īss raksturojums: Aprūpe mājās ir sociāls pakalpojums personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir: Viesītes novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušiem vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav bērnu vai adoptējamo vai, kuru bērniem vai adoptējamajiem ir faktiski šķēršļi vecākus aprūpēt. Personas, kuras pieprasa aprūpi mājās ienākumi nepārsniedz 300.00 euro mēnesī uz personu.

Lai saņemtu Aprūpe mājās pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Viesītes novada Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku  vai mutvārdos izteiktu iesniegumu. Sociālais darbinieks 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

 • apmeklē personu dzīvesvietā;
 • novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem;
 • aizpilda personas vajadzību novērtēšanas karti;
 • izvērtē, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu;
 • izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu;
 • sastāda sociālās aprūpes plānu atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim, detalizēti norādot pakalpojuma saturu, apjomu un saņemšanas ilgumu;
 • sagatavo lēmumprojektu un līguma projektu.

Kontaktinformācija:

Viesītes novada Sociālajā dienestā:

Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs: Viesītes novada Sociālais dienests sadarbībā ar  sociālās aprūpes iestādēm

Pakalpojuma īss raksturojums:  ilgstošā sociālā aprūpe institūcijā ir sociālās aprūpes pakalpojums personām, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi.

Lai saņemtu ilgstošo sociālo aprūpi institūcijā, personai jāvēršas Viesītes novada Sociālajā dienestā

Kontaktinformācija

Viesītes novada Sociālajā dienestā

Īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs: Viesītes novada Sociālais dienests sadarbībā ar  sociālās aprūpes iestādēm

Pakalpojuma īss raksturojums: īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā ir sociālās aprūpes pakalpojums personām, kurām nepieciešami pastāvīgi sociālās aprūpes un veselības aprūpes pakalpojumi.

Lai saņemtu ilgstošo sociālo aprūpi institūcijā, personai jāvēršas Viesītes novada Sociālajā dienestā

Kontaktinformācija

Viesītes novada Sociālajā dienestā

Sociālais darbs

Pakalpojuma sniedzējs: Viesītes novada Sociālais dienests

Pakalpojuma īss raksturojums: profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Lai saņemtu sociālā darba pakalpojumu, personai jāvēršas Viesītes novada Sociālajā dienestā.

Kontaktinformācija

Viesītes novada Sociālajā dienestā

 • sociālā darbiniece Iveta Matačina, tālrunis 65207388, e-pasts: matacina@viesite.lv;
 • sociālā darbiniece Irina Latiševa, tālrunis 65228033, 65229992, e-pasts: latiseva@viesite.lv
 • sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sandra Nikolajeva, tālrunis 65207387, e-pasts: nikolajeva@viesite.lv
 • sociālā darbiniece Ņina Saranceva, tālrunis 65207386, e-pasts: saranceva@viesite.lv

Veco ļaužu nama pakalpojums (daļēji pašvaldības finansēts)

Pakalpojuma sniedzējs: Viesītes novada Sociālais dienests

Pakalpojuma īss raksturojums: Veco ļaužu nama pakalpojums ir dzīvokļa piešķiršana ar atvieglotiem nosacījumiem un to ir tiesības saņemt Viesītes novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām:

 • atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām, kurām nav apgādnieku vai, kuru apgādnieki nespēj apgādāt savus vecākus;
 • atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku, vai kuru apgādnieki nespēj apgādāt savus vecākus.

Lai saņemtu Veco ļaužu nama pakalpojumu, personai jāvēršas Viesītes novada Sociālajā dienestā

Kontaktinformācija

Viesītes novada Sociālajā dienestā

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi (daļēji pašvaldības finansēts)

Pakalpojuma sniedzējs: Viesītes novada Sociālais dienests

Pakalpojuma īss raksturojums: bez maksas veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi tiek sniegti Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajām trūcīgajām ģimenēm ne vairāk kā divas reizes mēnesī ģimenei (viens cikls 7kg sausas veļas)  un daudzbērnu ģimenēm ne vairāk kā četras reizes mēnesī (viens cikls 7 kg sausas veļas).

Ja minētajām kategorijām pakalpojumi nepieciešami biežāk, kā arī pensionāriem un personām ar invaliditāti, pakalpojums tiek nodrošināts par maksu.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Viesītes novada Sociālajā dienestā.

Kontaktinformācija

Viesītes novada Sociālajā dienestā

 • sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Matačina, tālrunis 65245460, e-pasts: matacina@viesite.lv ;
 • sociālā darbiniece Iveta Matačina, tālrunis 65207388, e-pasts: matacina@viesite.lv;
 • sociālā darbiniece Irina Latiševa, tālrunis 65228033, 65229992, e-pasts: latiseva@viesite.lv
 • sociālā darbiniece Ņina Saranceva, tālrunis 65207386, e-pasts: saranceva@viesite.lv;
 • sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sandra Nikolajeva, tālrunis 65207387, e-pasts: nikolajeva@viesite.lv

Citi pakalpojumi

Izvērtējot personas(ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, no pašvaldības budžeta var tikt apmaksāti pakalpojumi:

 • siltas pusdienas krīzes situācijā;
 • dušas pakalpojumi.

Lai saņemtu pakalpojumus, personai jāvēršas Viesītes novada Sociālajā dienestā.

Kontaktinformācija

Viesītes novada Sociālajā dienestā

 • sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Matačina, tālrunis 65245460, e-pasts: matacina@viesite.lv ;
 • sociālā darbiniece Iveta Matačina, tālrunis 65207388, e-pasts: matacina@viesite.lv;
 • sociālā darbiniece Irina Latiševa, tālrunis 65228033, 65229992, e-pasts: latiseva@viesite.lv
 • sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sandra Nikolajeva, tālrunis 65207387, e-pasts: nikolajeva@viesite.lv

VALSTS FINANSĒTIE

Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs: Viesītes novada Sociālais dienests

Pakalpojuma raksturojums: Palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārp[us mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta,  uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.) Jo cilvēkam ir vairāk ārpus mājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu piešķir:

 • bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Šo atzinumu sniedz, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes rezultātiem.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim Viesītes novada Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegumus ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

 • vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;
 • likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis;
 • vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);
 • informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;
 • vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms);

Kontaktinformācija:

Viesītes novada Sociālajā dienestā

Sociālā rehabilitācija

Pakalpojuma sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese – Jūrmala, Dubultu prospekts 71, tālrunis 67771034, www.siva.gov.lv

Pakalpojuma īss raksturojums: Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Personas, kuras var saņemt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

 • personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā;
 • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;

Lai saņemtu pakalpojumu, Viesītes novada Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 1. Iesniegums;
 2. Ģimenes ārsta atzinums, kurā norādīts:
 • diagnožu kodi saskaņā ar starptautisko slimību klasifikatoru SSK-10;
 • ir vai nav medicīniskas kontrindikācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Kontaktinformācija

Viesītes novada Sociālajā dienestā