Zemgales ģeoportāls

zemgales_karte

Lai nodrošinātu reģiona iedzīvotājiem un uzņēmējiem ģeotelpiskās informācijas pieejamību Zemgales plānošanas reģions (ZPR), ir izveidojis reģionālo ģeoportālu un industriālo teritoriju datu bāzi http://gisdb.zpr.gov.lv.

Ģeoportālu veido 22 Zemgales pašvaldību ģeotelpiskie dati, nodrošinot pārskatāmu informāciju par teritorijas attīstību, dodot arī iespēju izmantot datus no citām informācijas sistēmām.

Portālā interesenti var apskatīt:
• Zemgales reģiona pašvaldību Teritorijas plānojumu dokumentus, kas ietver informāciju par zemes atļauto un plānoto izmantošanu;
• Industriālo teritoriju datu bāzi (ievadīta informācija par vairāk kā 70 teritorijām);
• Valsts zemes dienesta kadastra datus;
• Reģiona topogrāfisko karti;
• Ortofoto karti;
• Datus par Eiropas zemes virsmas apaugumu.

Iedzīvotāju ieguvums
 – ir plaša grafiska informācija par sev piederošo īpašumu, tā atļauto un plānoto izmantošanas veidu, atbilstīgi teritorijas plānojumam, izmantošanas un apbūves noteikumiem un apgrūtinājumiem.

Uzņēmēji 
savukārt var iegūt sev vajadzīgo informāciju par industriālo teritoriju atrašanās vietu un to izmantošanu, kopējo zemes vai ēku platību, īpašuma piederību, tehnisko infrastruktūru, attālumu līdz Rīgai, pārdošanas vai nomas iespējām u.c.. Objekti kartē attēloti kopā ar ziņām par apkārtējo vidi un teritoriju, kā arī infrastruktūru.

Pašvaldību speciālisti 
– plānotāji var izmantot standartizētu ģeotelpisko informāciju apkārtējo pašvaldību kontekstā kā arī pielietot visas portālā pieejamās datu bāzes.

Ieviešot projektu „Plan4all”, ZPR kopā ar partneriem no 14 Eiropas valstīm uzsācis darbu pie ES noteiktās INSPIRE direktīvas ieviešanas, kas paredz nodrošināt publiski pieejamus, harmonizētus ģeotelpiskos datus lietotājiem. Vienlaicīgi turpinās darbs pie Zemgales ģeoportāla pilnveidošanas un saturiskās papildināšanas ar jauniem datu slāņiem:
• Pasažieru pārvadājumu maršrutu tīkls, starppilsētu pārvadājumi, skolēnu pārvadājumi, loģistika u.c.;
• Natura 2000 teritorijas, apraksti;
• Tūrisma teritorijas, objekti, tūrisma maršruti, informācija;
• Autoceļu kvalitātes karte;
• Sabiedrisko pakalpojumu un ekonomiskās attīstības centru izvietojums, pakalpojumu analīze;
• Izglītības, kultūras, sporta iestāžu tīkls, pieejamības un sasniedzamības izvērtējums;
• Applūstošās teritorijas, plūdu modelēšanas iespējas, piem., ceļoties ūdens līmenim ūdenskrātuvē prognozēt applūstošo teritoriju izmaiņas.

Lai Zemgalei piesaistītu investorus, uzņēmējus reģiona ģeotelpiskie dati (industriālās teritorijas) ir ievietoti starptautiskajā ģeoportālā www.arcgis.com, kam ir 110 miljonu lietotāju un, kur ir apkopota informācija no aptuveni 40 tūkstošiem citām datu bāzēm visā pasaulē (tiešā saite uz Zemgales industriālo teritoriju datiem

http://www.arcgis.com/home/search.html?q=Zemgale&t=content).

ZPR pagaidām ir vienīgā institūcija, kas reģionālajā līmenī nodrošina plašai sabiedrībai nepieciešamās informācijas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.