Sēlijas Sporta skola

Viesītes novada pašvaldības iestāde Viesītes Sporta skola savu statusu ieguva 2007. gada 17. decembrī, kad tika reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā. Viesītes Sporta skola savu darbību uzsāka 2008. gada 1. aprīlī. 2016. gada 23. maijā Viesītes Sporta skolai tiek mainīts nosaukums – Sēlijas Sporta skola.

Viesītes Sporta skolas pirmā akreditācija notika 2008.gadā un skola tika akreditēta uz diviem gadiem. Otrā Sporta skolas akreditācija notika 2010.gadā. Akreditācija noritēja sekmīgi un Sporta skola tika akreditēta uz sešiem gadiem – līdz 2016. gada 17. jūnijam. 2016. gada maijā skola tika atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem- līdz 2022 gada 8. maijam.   2018. gada 25. oktobrī tiek akreditēta 30V813001 programma futbolā.

Akreditētas 6 programmas 3 sporta veidos:

 • Volejbols, 20V 813 00 1
 • Volejbols, 30V 813 00 1
 • Vieglatlētika, 20V 813 00 1
 • Vieglatlētlika, 30V 813 00 1
 • Futbols, 20V 813 00 1
 • Futbols, 30V 813001

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības programmas, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.

Sēlijas Sporta skolā mācību procesu īsteno atbilstoši 6 licencētām profesionālās izglītības programmām. No 2016.gada 3.februāra Sēlijas Sporta skolai ir sešas profesionālās ievirzes izglītības programmu licences, kuras ir spēkā uz nenoteiktu laiku:

 • Futbols 20 V 813 00 1
 • Futbols 30 V 813 00 1
 • Vieglatlētika 20 V 813 00 1
 • Vieglatlētika 30 V 813 00 1
 • Volejbols 20 V 813 00 1
 • Volejbols 30 V 813 00 1

Skola laika gaitā ir paplašinājusies un šobrīd veic licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu piecas pašvaldībās – Viesītes novadā, Aknīstes novadā, Pļaviņu novadā, Jēkabpils novadā, Salas novadā.

Sporta skola tiek finansēta no Viesītes novada pašvaldības budžeta un no valsts mērķdotācijas. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti atbilstoši Viesītes novada apstiprinātā budžetu ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un līgumu ar LR IZM.

Sporta skola ir biedrs Latvijas Vieglatlētikas savienībā, Latvijas Volejbola federācijā, Latvijas Futbola federācijā, kā arī ir biedrs Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomē. Sporta skola sadarbojas arī ar citām institūcijām un citām izglītības iestādēm, sabiedriskām organizācijām.

2020.-2021.  mācību gadā Sēlijas SS strādā 17 treneri:

Futbolā: 

 • Jānis Osis (Viesīte)
 • Jolanta Stumbiņa (Viesīte, Birži)
 • Raimonds Gailis (Viesīte)
 • Imants Siliņš (Pļaviņas)
 • Juris Ratnieks (Viesīte, Zasa, Dignāja)
 • Imants Beķers (Biržu pamatskola)
 • Jānis Bulmeisters (Dignāja)
 • Kārlis Beikerts (Pļaviņas, Sala)
 • Valdis Vizulis (Sala)

Vieglatlētikā:

 • Tatjana Donāne (Ābeļi)
 • Gundega Klibiķe (Viesīte)
 • Madara Nagle- Galdiņa (Zasa)

Volejbolā:

 • Olita Treine (Aknīste)
 • Iveta Aišpure (Zasa)
 • Jānis Kokins (Zasa)
 • Valters Leikuss (Aknīste)
 • Rihards Bondarenko (Aknīste)

Kontakti

 • Adrese: Smilšu 39, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237;
 • e-pasts: selijasss@inbox.lv,
 • Skolas direktors: Jānis Osis (mob.t. 26531010),
 • Direktora vietniece: Gundega Klibiķe (mob.t. 29378223)
 • Lietvede:  Oksana Malobojeva (mob.t. 29633010)

Pieņemšanas laiks: 

 • P.O.T.C. 08.00-12.00; 12.30-17.00
 • Pk. 08.00-12.00;12.30-14.30

Rekvizīti:

 • Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
 • Reģistrācijas Nr.90000045353.
 • Viesītes novada dome
 • Konta Nr. LV66UNLA0009013130395
 • Kods : UNLALV2X; AS SEB banka

Audzēkņu uzņemšana:

 • Sēlijas Sporta skola uzņem audzēkņus šādās programmās:

Futbols

 • Pļaviņās– stadions ar dabīgo un  mākslīgo segumu (Lielā iela 61A, Pļaviņas, Pļaviņu novads) un Pļaviņu ģimnāzijas sporta zāle (Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads).
 • Viesītē– vidusskolas stadions (Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads), Sēlijas Sporta skolas sporta laukums un zāle (Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads)
 • Salas novada Salā– vidusskolas sporta laukums un zāle (Skolas iela 3, Sala, Salas pagasts, Salas novads).
 • Salas novada Biržos– pamatskolas sporta laukums un zāle (Podvāzes iela 1, Birži, Salas pagasts, Salas novads).
 • Dignājā- pamatskolas sporta zāle un laukums (“Dignājas skola”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads).
 • Zasā- vidusskolas sporta zāle un laukums (“Zasas vidusskola”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads).

Vieglatlētika

 • Ābeļu pamatskolā– daudzfunkcionāla sporta zāle, trenažieru zāle un stadions ar sektoru LD grūšanai un t/l, skrejceļa aplis (“Ābeļu skola”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads).
 • Viesītē- vidusskolas sporta zāle un  stadions (Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads) .
 • Zasā- vidusskolas sporta zāle un laukums (“Zasas vidusskola”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads).

Volejbols

 • Zasā- vidusskolas daudzfunkcionāla sporta zāle un sporta laukums (“Zasas vidusskola”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads).
 • Aknīstē-  vidusskolas sporta zāle un laukums (Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes novads) .

Lai iestātos sporta skolā, nepieciešami šādi dokumenti:

 • Iesniegums
 • Līgums
 • Dzimšanas apliecības kopija;
 • Fotogrāfija 3×4 cm;
 • Ģimenes ārsta izziņa ar norādi “Atļauts nodarboties ar  sportu paaugstinātas fiziskas slodzes apstākļos”. Izziņā jānorāda, ka tā paredzēta iesniegšanai Sēlijas Sporta skolā. Audzēkņu uzņemšana un atskaitīšana notiek 2x gadā- septembrī, janvārī. 

DOKUMENTI

Sasniegumi:

Treniņu grafiks: