Studentu plenērs Viesītē

Š.g. 15.-16. jūnijā Viesītē notika Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas pirmā kursa studentu plenērs, kura mērķis bija izstrādāt priekšlikumus Viesītes teritorijas attīstībai. Plenērā piedalījās 3 docētāji: Edgars Bērziņš, Pēteris Šķiņķis un Gunta Lukstiņa, 4 studenti, un 8 speciālisti no Viesītes novada pašvaldības.

Viesītes novadam izstrādāts un apstiprināts ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS 2018. – 2025.GADAM

Eiropas Teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” īstenošanas rezultātā ir izstrādāts Viesītes novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.- 2025.gadam. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai novada teritorijā un lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas un apkārtējās vides uzlabošanas pasākumiem, kā arī finansējuma piesaisti pasākumu īstenošanai.

Apstiprināts Uzraudzības pārskats par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. īstenošanas rezultātiem par periodu 2015.-2017.

Pašvaldībā ne retāk kā reizi trijos gados ir jāizstrādā uzraudzības pārskatu par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628. 2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā sadarbībā ar Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas studentiem tika izstrādāta iedzīvotāju aptaujas anketa, veikta aptauja un ir apkopoti rezultāti. Uzraudzības pārskats  sastāv no skaidrojošas daļas, Attīstības programmā neteiktajiem mērķiem, prioritātēm, rādītājiem un to izmaiņām, iedzīvotāju aptaujas anketas parauga, izvērtējuma kopsavilkuma, iedzīvotāju priekšlikumiem un rīcību izvērtējuma. Sagatavotais Uzraudzības pārskats ir ievietots pašvaldības mājaslapā http://www.viesite.lv sadaļā Attīstības plānošana. Anketu, kura bija izveidota visaptveroša un koncentrēta,  aizpildīja 138 respondenti, pārstāvot 5 vecuma grupas. Lielākā aktivitāte novērojama darbaspējas vecumā no 26 līdz 45 un no 46 līdz 60 gadiem. Vispasīvākie respondenti ir skolas vecumā, līdz 18 gadiem un no 18 līdz 25 gadiem.

Elkšņos labiekārto aktīvās atpūtas vietu

Viesītes novadā tiek īstenots Lauku atbalsta dienesta administrēts projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17-050-AL24-A019.2203-000004. Tas ir LEADER programmas aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas apakšpasākuma 1 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu Elkšņu ciemā. Labiekārtotajā aktīvās atpūtas laukumā paredzēts uzstādīt mazās arhitektūras formas – lapeni, šūpoles, kāpšanas piramīdu un vilcieniņu bērniem, tiks izveidots āra dambretes laukums, uzstādīts informatīvs stends. Ieviešanas termiņš 1.09.2017. -31.08.2018. Būvdarbus veic SIA “MK Dizains”, būvuzraudzību – SIA “La Konsultants”

Projekta kopējā summa ar PVN ir 31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums.  Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 EUR.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Projektu administratore L.Maisaka