Biedrības

Viesītes novada biedrības

Avots: Lursoft datu bāze

Nr.p.k.NosaukumsAdreseDarbības veids
35Biedrība "Pirmā avēnija" Viesītes nov., Viesīte, Peldu iela 2, LV-5237 Sekmēt paaudžu tradīciju pārmantošanu un atbalstīt iedzīvotāju patriotismu;popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret sportiskajām aktivitātēm;veidot brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību pašvaldības iedzīvotājiem;sniegt morālu un materiālu atbalstu sociāli neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem;sadarbības veicināšana ar Latvijas un citu valstu līdzvērtīgām sabiedriskajām organizācijām.
34Draudze "VIESĪTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE" Viesītes nov., Viesītes pag., "Vales Kalniņš" Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
33Draudze "SUNĀKSTES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE"Viesītes nov., Viesītes pag., "Ģederti", LV-5237Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
32Biedrība "VĀRAVA" Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 39K, LV-5237 1. Vides aizsardzības pasākumu organizēšana Viesītes novadā esošo Viesītes un Piksteres ezeru un to teritoriju saglabāšanai, uzturēšanai un ainavu veidošanai;2. zivju resursu kvalitatīva un kvantitatīva sastāva uzlabošana;3. licenzētas zvejas organizēšana;4. maluzvejniecības apkarošana;5. Viesītes ezera un tā teritorijas vides politikas plānošana un īstenošana;6. radīt tūristu un investīciju piesaistošu vidi, attīstot sociālo infrastruktūru un servisu;7. vides izglītības pasākumu organizēšana.
31Biedrība "Vecāku māja" Viesītes nov., Viesīte, Pavasara iela 6A, LV-5237 Sekmēt bērnu izglītošanas un audzināšanas prasmju izkopšanu bērnu vecākos un aizgādņos;sekmēt vecāku sadarbību bērnu izglītošanā un audzināšanā
30Draudze "VIESĪTES BAPTISTU DRAUDZE" Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 6, LV-5237 Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā
29Draudze "VIESĪTES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" Viesītes nov., Viesīte, Vaļņu iela 14, LV-5237 Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgās izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
28Biedrība "Zīle" Viesītes nov., Viesīte, A. Brodeles iela 7, LV-5237 1. Apvienot iedzīvotājus izglītībai un informācijas apmaiņai. 2. Veicināt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti. 3. Veicināt Sēlijas novada kultūrvēsturiskā mantojuma (amatniecības) saglabāšanu un nešanu to Latvijā un ārpus tās.
27Biedrība Mednieku klubs "ZNOTIŅI" Viesītes nov., Viesīte, Sporta iela 27 - 12, LV-5237 Organizēt medīšanu, makšķerēšanu un licenzēto zveju. Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas. Organizēt medību un makšķerēšanas sacensības; uzskaitīt medību un makšķerēšanas trofejas un izstādīt tās. Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību, vairošanu un populācijas bagātināšanu. Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanu.
26Biedrība Mednieku klubs "Sperjāņi" Viesītes nov., Viesītes pag., "Bisenieki", LV-5237 Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai;organizēt un attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un tiem nepieciešamās apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem.
25Biedrība "Sēļu zīle" Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 2, LV-5237 Veicināt iedzīvotāju pilnvērtīgu personības attīstību, mūžizglītību un integrāciju sabiedrībā;Veicināt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti;Veicināt pieejamību kultūrvēsturiskām vērtībām Sēlijas novadā un popularizēt videi draudzīgu attieksmi sabiedrībā.
24Biedrība Sēļu klubs Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 26 - 15, LV-5237 1. Apvienot Sēlijā, Latvijā un visā pasaulē dzīvojošos Sēlijas atbalstītājus un patriotus, kas jūtas piederīgi Sēlijai un vēlas darboties Sēlijas kultūrvēsturiskā novada labā.2. Stiprināt un popularizēt senās sēļu cilts vārdu, Sēlijas pagastos, ciemos un pilsētās vairot cilvēku sēlisko pašapziņu un lepnumu par savu novadu.3.Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu, ceļot godā Sēlijas izcilākās personības un viņu devumu visas Latvijas valsts labā.4. Darboties Sēlijas novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā, dažāda vecuma, dzimuma, tautības un pārliecības cilvēku izglītošanā un atbalstīšanā viņu garīgās un fiziskās veselības stiprināšanai.
23Biedrība "Selonia velo" Viesītes nov., Viesīte, Raiņa iela 2/4, LV-5237 1. Veicināt veselīga dzīvesveida iedzīvotāju aktivitātes Sēlijā-Latvijā.2. Popularizēt veselīga dzīvesveida aktualitāti Sēlijā-Latvijā.3. Veicināt aktīvā tūrisma attīstību Sēlijā-Latvijā.4. Uzsākt un atbalstīt velo un slēpošanas infrastruktūras izveidošanu, attīstīšanu un uzturēšanu Sēlijā-Latvijā.5. Piedalīties sporta sacensībās un citās aktivitātēs Latvijā-Eiropā.6. Organizēt sporta sacensības Sēlijā- Latvijā-Eiropā.
22Biedrība "Sēlijas baznīcas" Viesītes nov., Viesīte, Vaļņu iela 14, LV-5237 1.Iedzīvināt sabiedrībā kristīgās vērtības;2.Baznīcu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana;3.Sakrālā tūrisma attīstības veicināšana;4.Kultūras un izglītības pasākumu organizēšana un atbalstīšana;5.Bērnu un jauniešu izglītības, sociālās un patriotiskās atbildības veicināšana.
21Biedrība "Saukas Sabiedriskais Centrs" Viesītes nov., Saukas pag., Lone, LV-5224 Iedzīvotāju aktivizēšana un līdzdalības veicināšana; Izglītošanas pasākumu organizēšana; Sociālās vides uzlabošana; Brīvā laika aktivitāšu organizēšana; Sabiedrības integrācijas veicināšana; Citu pasākumu īstenošana, kas veicina sabiedrības aktivitātes
20Draudze "SAUKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" Viesītes nov., Saukas pag., "Saukas baznīca", LV-5224 Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
19Bierdrība Saukas Dabas Parka Biedrība Viesītes nov., Saukas pag., Lone, LV-5224 Saglabāt Saukas dabas parka un apkārtējās teritorijas ainavisko vērtību, bioloģisko daudzveidību un teritorijas kultūrvēsturisko vērtību, vienlaicīgi nodrošinot arī izglītošanas un audzināšanas funkciju izpildi un teritorijas attīstību
18Biedrība "RITTEN" Viesītes nov., Rites pag., "Cīruļi", LV-5228 1. Veicināt pagasta iedzīvotāju personības attīstības izaugsmi, 2. prasmju, dzīves un darba pieredzes un tradīciju pārmantošana, 3. kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un pārmantošana, 4. bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana.
17Biedrība Rites Tautskola Viesītes nov., Rites pag., "Rites skola", LV-5228 Atbalstīt jaunu pieaugušo izglītības sistēmu Latvijā, veidojot tautskolas, kas balstītas uz Dānijas-Skandināvijas un it īpaši Dānijas Grundtviga (Grungtvigian) tautskolas tradīcijām.
16Biedrība "Rites biedrība" Viesītes nov., Rites pag., "Rite", LV-5228 Veicināt ģimeņu, jaunatnes, bērnu, pensionāru integrāciju sabiedrībā, celt prestižu, sekmēt attiecību nostiprināšanos starp dažādām paaudzēm;Izglītot un aktivizēt ģimeni, jaunatni, bērnus savas labklājības un dzīves kvalitātes celšanā;Veicināt veselīga dzīvesveida iedibināšanu un lietderīga brīvā laika izmantošanu, savstarpējo izpalīdzību, draudzību un solidaritāti, dažādu pulciņu, nometņu veidošanu;Aizstāvēt ģimeņu, bērnu, vecāku sociālās, ekonomiskās, likumiskās tiesības un intereses;Veicināt dažādu sociālo grupu, interešu grupu veidošanu.
15Biedrība "Motoru sporta klubs" Viesītes nov., Viesītes pag., "Žievalti", LV-5237 Biedrības mērķis ir dot ieguldījumu Latvijas motoru sporta attīstībā, sacensību un treniņu organizācijā, popularizēt motoru sporta, rīkot biedriem, atbalstītājiem un līdzjutējiem dažādus pasākumus, publikāciju un informācijas sniegšana presē, radio un televīzijā, kā arī izdevējdarbības veikšana atbilstoši biedrības darbībai, masu un labdarības pasākumu organizēšana, starptautisko sacensību organizēšana, sporta preču, inventāra, iekārtu, aprīkojumu un citu materiālo vērtību pirkšana, pārdošana un arī izīrēšana, biedrības biedru interešu aizstāvēšana.
14Biedrība "MK Ritieši" Viesītes nov., Rites pag., "Grunduļi", LV-5228 1.Organizēt un attīstīt medības ievērojot Medību likumu un noteikumus.2.Kopt un attīstīt medību saimniecību savās un nomātajās platībās.3.Ievērot, pilnveidot un attīstīt jaunas medību tradīcijas, kas atbilst likumdošanai un mednieka ētikai.4. Pilnveidot veselīgas atpūtas un sporta pasākumus.5. Rūpēties par meža dzīvnieku skaitliskā sastāva regulēšanu, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un normatīvajiem aktiem.6. Organizēt floras un faunas aizsardzību savās un nomātajās platībās.7. Organizēt un attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu radnieciskām organizācijām.
13Biedrība "Mednieku un makšķernieku kolektīvs "DRUVAS"" Viesītes nov., Rites pag., "Druviņas 6" - 17, LV-5228 Organizēt un attīstīt likumīgu medību procesu;uzturēt un attīstīt medību saimniecību savās un nomātajās medību platībās;pilnveidot medību tradīcijas;rūpēties par meža dzīvnieku skaitliskā sastāva regulēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un normatīvajiem aktiem;organizēt floras un faunas aizsardzību savās un nomātajās medību plātībās;pilnveidot zivsaimniecības attīstību un ūdenskrātuvju apsaimniekošanu;organizēt veselīgas atpūtas un sporta pasākumus;organizēt un attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu radnieciskām organizācijām;cita Latvijas Republikas likumdošanā atļautā darbības organizēšana.
12Mednieku biedrība "LONE" Viesītes nov., Saukas pag., Lone, Ezera iela 5, LV-5224 Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai;Medību iecirkņa apsaimniekošana un labiekārtošana;Kultūras, sporta un atpūtas pasākumu organizēšana;Organizēt Biedrības biedru tikšanos;Nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu;Apkarot malu medniecību;Veikt Biedrības biedru (biedru kandidātu) informatīvo nodrošinājumu un nepieciešamo speciālo izglītošanu;Veikt citas mērķa sasniegšanai kalpojošās darbības, kas nav aizliegtas Latvijas Republikas Tiesību normās.
11Biedrība "Latvijas putnkopības asociācija" Viesītes nov., Saukas pag., "Vilciņi", LV-5224 1. Informēt esošos un topošos putnkopjus par nozares aktivitātēm - semināriem, izstādēm, konferencēm u.c. Latvijā un ārpus tās, organizēt šāda veida aktivitātes, kā arī rīkot pieredzes apmaiņas braucienus uz ES mājputnu saimniecībām un starptautiskiem putnkopības pasākumiem.2. Veicināt likumu un tiesību normu ievērošanu nozares dalībnieku vidū, informēt biedrus par izmaiņām nozari regulējošos normatīvajos aktos un, sadarbībā ar Valsts pārvaldes institūcijām, sniegt skaidrojumu biedriem par to ieviešanu praksē.3. Nodrošināt nozares interešu aizstāvību LR likumdošanas un izpildvaras institūcijās.4. Veicināt mājputnu ieviešanu piemājas saimniecībās, veicināt šķirņu izkopšanu, saglabāšanu un šķirņu tīrības nodrošināšanas vadlīniju ievērošanu.5. Nodrošināt tiltu starp putnkopjiem un gala patērētājiem; pirmajiem, sniedzot informatīvu atbalstu produkcijas realizēšanā, bet otrajiem - iespēju iegādāties zināmas un pārbaudītas izcelsmes putnkopības produktus.6. Sniegt informatīvu un praktisku atbalstu biedriem ar mājputnu turēšanu saistītos jautājumos, kā piemēram, barošanu, labturību, veterināriju, putnkopības aprīkojumu u.c.7. Informācijas un pieredzes apmaiņas nolūkā nodibināt un uzturēt attiecības ar citu valstu putnkopības nozares organizācijām.8. Sekmēt uz ilgtspējību vērstu un atbildīgu nodarbinātību un uzņēmējdarbību putnkopībā.9. Sadarbībā ar izglītības iestādēm, uzrunāt bērnus un jauniešus, piedāvājot izglītojoši izklaidējošas programmas ar mērķi radīt jaunajā paaudzē izpratni par dzīvības rašanās procesu un mācīt atbildīgu attieksmi pret dzīvību.
10 Biedrība Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība Viesītes nov., Viesīte, Kaļķu iela 1, LV-5237 Aizstāvēt ģimeņu, kurās ir bērni un pieaugušie ar invaliditāti (tajā skaitā ar cistiskās fibrozes saslimšanu un invaliditāti( turpmāk CF ), viņu tiesības un likumīgās intereses;Veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti);Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un pieaugušie ar invaliditāti (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti);Veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu medicīnas, sociālajā un juridiskajā jomā starp bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti un viņu vecākiem (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti).Realizēt vispusīgas rehabilitācijas programmas;Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām;Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskām un profesionālām organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām, valsts iestādēm, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem, kā arī citām juridiskām personām, kas sekmē LCFB mērķu īstenošanu;Organizēt labdarības pasākumus, seminārus, lekcijas, kultūras un atpūtas pasākumus, sporta aktivitātes;Iestāties par nodarbinātības politikas izveidi cilvēkiem ar invaliditāti.
9Biedrība "Laimes mārks" Viesītes nov., Elkšņu pag., "Spārītes", LV-5217 1. Sekmēt tautas dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida attīstību caur latviešu tradīcijām.2. Veicināt veselības nostiprināšanu ar dabiskās dziedniecības metodēm.3. Veicināt dabas un miera pieejamību pilsētniekiem un lauku ļaudīm.4. Tuvināt un harmonizēt cilvēku ar dabu.5. Dot iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku mierpilnā lauku vidē.6. Sadarboties ar citām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām no Latvijas un arī starptautiskajā līmenī.7. Veicināt tūrisma attīstību Viesītes novadā, piesaistīt ārzemniekus iepazīstinot ar latviešu tradīcijām.
8Biedrība "Garage" Viesītes nov., Viesīte, Sporta iela 27 - 4, LV-5237 -
7Biedrība Mednieku klubs "GAMBIJA" Viesītes nov., Viesītes pag., "Meža Stauģi", LV-5237 Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai un licenzētai zvejai organizēt medīšanu, makšķerēšanu un licenzēto zveju;saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;organizēt medību un makšķerēšanas sacensības, uzskaitīt medību un makšķerēšanas trofejas un izstādīt tās;organizēt personu apmācību medību jautājumos;sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību, vairošanu un populācijas bagātināšanu;sekmēt zivju aizsardzību un vairošanos.
6Biedrība "Elkšņu kultūrvides centrs" Viesītes nov., Elkšņu pag., Elkšņi, "Elkšņu pamatskola", LV-5217 Kultūrvēsturiskās vides apzināšana un saglabāšana.Mūžizglītības veicināšana un attīstība.Visu vecumposmu iedzīvotāju iesaistīšana dažādu interešu aktivitātēs, radot iespēju viņu pašizaugsmei.
5Draudze "ELKŠŅU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" Viesītes nov., Elkšņu pag., Elkšņi, "Elkšņu evanģēliski luteriskā draudze", LV-5217 Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
4Biedrība "Mednieku un makšķernieku kolektīvs "ELKŠŅI" Viesītes nov., Elkšņu pag., "Kristūži", LV-5217 Organizēt un attīstīt likumīgu medību procesu, uzturēt un attīstīt medību saimniecību Biedrības biedru un nomātajās platībās, pilnveidot medību tradīcijas, rūpēties par meža dzīvnieku skaitliskā sastāva regulēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, organizēt floras un faunas aizsardzību Biedrības biedru un nomātajās platībās, pilnveidot zivsaimniecībās attīstību un ūdenskrātuvju apsaimniekošanu, organizēt veselīgas atpūtas un sporta pasākumus, organizēt un attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu radnieciskajām organizācijām, cita Latvijas Republikas normatīvajos aktos atļautā darbības organizēšana.
3Biedrība "Cerību krustceles" Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 14, LV-5237 1. Stiprināt Sēlijas audžuģimenes kā atbalsta institūcijas sabiedrībā.2. Pārstāvēt Sēlijas audžuģimeņu kopīgās intereses.3. Panākt vienlīdzīgu audžuģimeņu atbalstu pašvaldībās.4. Organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku, tai skaitā organizēt sporta pasākumus.5. Nodrošināt informācijas apmaiņu.6. Veicināt līdzekļu piesaisti no dažādiem fondiem Sēlijas audžuģimenēm.7. Veicināt Sēlijas audžuģimeņu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmējiem un citām nevalstiskām organizācijām.8. Veidot Sēlijas audžuģimeņu palīdzības fondu.
2Biedrība "PIKSTERE"" Viesītes nov., Viesītes pag., "Ceplīši", LV-5237 1. organizēt un attīstīt rūpniecisko zveju un licencēto makšķerēšanu;2. risināt vides aizsardzības un zivsaimniecības jautājumus;3. sekmēt zivju aizsardzību un pavairošanu, radīt apstākļus to populācijas attīstībai;4. saglabāt un izkopt makšķerēšanas un zivsaimniecības tradīcijas
1Biedrība "Bērzu 1 Viesītē" Viesītes nov., Viesīte, Bērzu iela 1 - 9, LV-5237 1. Apvienot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus;2. pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu;3. nodrošināt dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, pakalpojumu pieejamību.