Dienas centrs

VIESĪTES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS

Dienas centrs  ir Viesītes novada Sociālā dienesta  izveidota Dienesta struktūrvienība.

Centra kontaktpersona: Sarmīte Matačina

Tālrunis: 65245460; 26360674

E-pasta adrese: sarmite.matacina[at]viesite.lv

Centra adrese: Smilšu iela 39K, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237.

Darba laiks : 

 • pirmdien, trešdien no plkst.14.00 – 17.30
 • otrdien no plkst. 13.00 – 17.00
 • ceturtdien no plkst. 14.00 – 18.00
 • piektdien no plkst. 10.00 – 15.00

Centra darbības mērķi:

 • Nodrošināt Viesītes novada iedzīvotājiem, it īpaši cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, sniedzot iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs
 • Radīt labvēlīgus apstākļus klienta integrācijai sabiedrībā un pašnoteikšanās līmeņa paaugstināšanai.
 • Sniegt Viesītes novada iedzīvotājiem sociālās dzīves bagātināšanas iespējas, organizējot izglītības un brīvā laika pabadīšanas pasākumus un veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.

Centra mērķa grupa:

 • vecāka gadagājuma cilvēki
 • riska ģimenes
 • jaunieši – bezdarbnieki
 • cilvēki ar invaliditāti

Centra darbības uzdevumi:

 • Atbalstīt un sniegt palīdzību Centra klientiem, pilnveidojot viņu sociālās iemaņas, meklējot risinājumus klientu sociālajām problēmām, atjaunojot klientu sociālās funkcionēšanas spējas un sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā.
 • Nodrošināt izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizējot izglītojošus, atpūtas, sporta, svētku svinēšanas un citus pasākumus Centra klientiem un to tuviniekiem.
 • Organizēt un vadīt individuālas un interešu grupu nodarbības, kvalificētu speciālistu konsultācijas, lekcijas, seminārus, nodarbības, radot iespēju Centra klientiem regulāri tikties un savstarpēji komunicēt, pilnveidoties un paplašināt interešu loku.
 • Veicināt sadarbību ar citām iestādēm un organizācijām, rīkojot pasākumus, kas nodrošinātu Centra klientu sociālo problēmu risināšanu, interešu aizsardzību u.c. Centra darbības mērķu un uzdevumu īstenošanu.
 • Veidot sadarbību ar centra klientu ģimenēm un tuviniekiem.

Centra organizatoriskā struktūra un darba organizācija

Centrs funkcionē sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, Sociālo dienestu, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.

Centra darbību pārrauga Dienesta vadītājs, bet tā darbību plāno, organizē un vada Sociālā dienesta vadītāja norīkots darbinieks.

DIENAS CENTRA NOLIKUMS

Dienas centrs izveidots un aprīkots projekta “SocQuality” Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta īstenošanas laiks no 2018. gada marta līdz 2020. gada februārim. Projekta kopējais budžets EUR 791 256.19, tai skaitā ERAF finansējums EUR 672 567.73. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 109 732.96, tai skaitā ERAF finansējums EUR 93273.01.