Viesītes bibliotēka

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,

Tālrunis uzziņām: 65245173, mob. 20212409
e-pasts: biblioteka@viesite.lv

Bibliotēka atvērta:

katru darba dienu – no plkst. 10.00 līdz 18.00, Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.

Viesītes novada Viesītes bibliotēka ir vietējās nozīmes publiskā bibliotēka ar universālu krājumu, no pašvaldības līdzekļiem finansēts izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas

 • sniedz operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus,
 • rūpējas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamību un attīstību bibliotēkā, par to pieejamību plašam lietotāju lokam,
 • komplektē bibliotēkai nepieciešamos dokumentus atbilstoši tās lietotāju vajadzībām un interesēm,
 • veido elektronisko katalogu, veic bibliogrāfisko uzziņu, informācijas un novadpētniecības darbu,
 • atbalsta vietējās sabiedrības aktivitātes.

Bibliotēkas misija un galvenais mērķis – sadarbībā ar citām novada kultūras un izglītības iestādēm piedalīties kulturālas, izglītotas un zinošas sabiedrības veidošanā Viesītes pilsētā un novadā kopumā.

Viesītes bibliotēka ir viena no 5 Viesītes novada bibliotēkām un vienīgā pilsētas bibliotēka novadā.

Bibliotēka apkalpo Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta iedzīvotājus, taču bibliotēkas pakalpojumi pieejami arī pārējo novada pagastu ļaudīm, kā arī citu novadu cilvēkiem. To nodrošināšana ar viņiem nepieciešamo literatūru, informāciju notiek, vai nu viņiem ierodoties klātienē bibliotēkā, vai arī sadarbojoties ar attiecīgā pagasta, novada bibliotēkām (SBA veidā), kur lietotājs dzīvo.

Ieskats vēsturē

Bibliotekārās domas aizsākumi Viesītē meklējami 20. gadsimta sākumā. Pirmās ziņas par Viesītes pilsētas bibliotēku, kura pakļauta LPSR Kultūras ministrijai, arhīvā pieejamajos dokumentos atrodamas pēc Otrā pasaules kara – 20. gadsimta 40. gadu vidū (1945. gads saskaņā ar Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņu). Uz tās pamata vēlāk izveidota bērnu bibliotēka.

Ilgus gadus Viesītes pilsētas bibliotēka atradās Brīvības ielā 1.

Pilsētas bērnu bibliotēka un Viesītes vidusskolas bibliotēka ilgus gadus atradušās kopīgās telpās Brīvības ielā 10 – ēkā, kur pašreiz atrodas Viesītes novada pašvaldība.

 1. gada martā Viesītes pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka tiek pārceltas uz kopīgām telpām jaunajā Viesītes kultūras pilī. Pēc gada uz turieni pārcelta arī vidusskolas bibliotēka. No 1999. 1. janvāra bērnu un pieaugušo bibliotēkas ar domes lēmumu tiek apvienotas. Apvienotajai bibliotēkai dots nosaukums – Viesītes bibliotēka. Izveidojoties Viesītes novadam, bibliotēka ieguvusi nosaukumu – Viesītes novada Viesītes bibliotēka.

Bibliotēka ir akreditēta kā vietējas nozīmes bibliotēka.

Bibliotēkā šobrīd darbojas:

 • abonements (arī bērnu literatūras),
 • lasītava, kurā pieejams plašs periodikas, uzziņu un novadpētniecības literatūras klāsts. Šeit lietotājiem pieejami datori un internets, Wi-Fi, iespējams saņemt kopēšanas un izdrukas pakalpojumus.

Personāls

Viesītes novada Viesītes bibliotēkā strādā: bibliotēkas vadītāja Līga Griškena, bibliotekāres: Ilze Jodgude, Irēna Jančevska.

Viesītes vidusskolas bibliotēkā – vidusskolas bibliotekāre Gunta Plēsuma.

Pakalpojumu piedāvājums

Aktuālais piedāvājums

Izmanto “3td e-GRĀMATU bibliotēka” iespējas!

Aicinām pievērst uzmanību inovatīvajam pakalpojumam – “3td e-GRĀMATU bibliotēka”.

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, jums jābūt mūsu bibliotēkas la­sītājam. Ātri un ērti to iespējams izdarīt bibliotēkā, kur jums piešķirs e-kataloga autorizācijas datus (lietotājvārdu un paroli), sniegs plašāku informāciju, kā piereģistrēties vietnē: www.3td.lv.

Jāpiezīmē, ka e-grāmatu lasīšanai ir noteikti arī ierobežojumi:

 • paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc tam termiņu iespējams pagarināt vēl uz 2 nedēļām,
 • pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas nav iespējams to saņemt atkārtotai lasīšanai,
 • lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai la­sīšanai vairāk nekā 2 e-grāmatas,
 • lasītājs nevar saņemt vairāk nekā 6 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).

Piedāvājums vājredzīgajiem lasītājiem un personām ar citiem redzes traucējumiem!

Bibliotēka sadarbībā ar Latvijas neredzīgo bibliotēku piedāvā iespēju cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucēju­miem iespēju pasūtīt audiogrāmatas un grā­matas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājuma, tā nodrošinot iespēju klausīties un baudīt labu grāmatu. Aicinām zvanīt vai ierasties bibliotēkā personīgi, lai iegūtu sīkāku informāciju! Bibliotekāre palīdzēs Jums izvēlēties lasāmvielu un veiks grāmatu pasūtījumu, kā arī pēc tam – grāmatu nosūtīšanu atpakaļ uz  Latvijas neredzīgo bibliotēku. Tas ir bez maksas!

Bibliotēkā lietotājiem bez maksas sniedz šādus pakalpojumus:

 • bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta (arī bezvadu interneta) un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana,
 • lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.

!!! Bibliotēkā bez maksas izmantojamas datu bāzes – www.letonika.lv un www.news.lv

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. Šī datu bāze piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas, kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Letonika vairāk iecienīta skolēnu vidū. 2018. gadā uzsākta lietotāju piesaiste Letonikas datubāzes attālinātajai izmantošanai.

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Tajā iespējams lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss u.c., kā arī izmantot BNS arhīvus. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, t. sk. teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.

Izmantojot šīs datu bāzes bibliotēkā, nepieciešamības gadījumā bibliotekārs palīdzēs tajās orientēties un atrast nepieciešamo informāciju.

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas maksas pakalpojumi

*Ar PVN nepaliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu, kas nosaka, ka ar nodokli neapliek „bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus”.

Lasītājiem nepieciešamās grāmatas, kuru nav bibliotēkā, iespējams pasūtīt no Jēkabpils galvenās bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas, izmantojot SBA (starpbibliotēku abonementu).

Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem 2018. gadā lasīšanai šādu periodisko izdevumu klāstu:

laikrakstus

Brīvā Daugava, Jaunais Vēstnesis, Latvijas Avīze;

žurnālus

Annas Psiholoģija, Astes, Citādā Pasaule, Dari pats, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Dārzs, Ievas Māja, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Zinātne, Leģendas,   Mājas Viesis, Medības, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, 36,6°C, Una, Veselība, 100 labi padomi.

Novadpētniecības darbs

Novadpētniecības darbs ir ļoti nozīmīga bibliotēkas darba sastāvdaļa.

Bibliotēkas novadpētniecības krājums vienuviet koncentrē to krājuma daļu, kas saistīta ar Viesītes pilsētu un plašākā skatījumā – Sēlijas novadu. Atsevišķos plauktos izvietota novadam veltītā literatūra, novadnieku darbi, kā arī novadpētniecības materiālu mapes.

Darba virzieni novadpētniecībā

Novadpētniecības darbā bibliotēka veiksmīgi darbojas šādos virzienos:

 • novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un noformēšana;
 • novadpētniecības mapju aprakstu veidošana elektroniskajā kopkatalogā. Tā uzsākta 2016. gada nogalē un ir sākums šo materiālu digitalizācijai. Sākts darbs arī digitālu mapju veidošanā, kas ietver fotomateriālus par vairāk vai mazāk zināmiem novadniekiem, viņu radošo devumu, vietām (piem., J. Jaunsudrabiņš, I. Dreijeris, sk. Milleri u.c.);
 • novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana;
 • bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana (izstādes, kas veltītas bibliotēkai, tradicionāli – Bibliotēku nedēļas ietvaros – izstādes par Viesītes bibliotēkas vēsturi un šodienu, pilsētai, novadnieku jubilejām un novadam nozīmīgiem notikumiem, aktivitāšu popularizēšana (sociālie tīkli u.c.);
 • pasākumu organizēšana saistībā ar novadu un novadniekiem (regulāras tikšanās ar vietējiem – Viesītes novada – dzejniekiem (2019. gadā – Baltā galdauta svētki), dzejnieku G. Godiņu, rakstnieci, dzejnieci L. Ābolnieci u.c.;
 • bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs, sadarbošanās ar muzeja un kultūras pils darbiniekiem to organizēšanā un norisē;
 • pašvaldības informatīvā izdevuma “Viesītes Novada Vēstis” izdošana (izdevums iznāk no 2002. gada, līdz 2009. gadam – nosaukums “Viesītes Vēstis”). Līdztekus oficiālajām ziņām tajā tiek iekļauti dažādi novadpētnieciska rakstura materiāli.

No 2016. gada bibliotēkā tiek veikta pašvaldības periodiskā izdevuma “Viesītes Novada Vēstis” elektroniskās versijas ievietošana LNB Digitālajā bibliotēkā.

Pasākumi

Visizplatītākā krājuma popularizēšanas forma bibliotēkā joprojām ir notikumiem, personībām, novadam veltītas, kā arī jaunumus popularizējošas literatūras  izstādes.

Ar nolūku popularizēt bibliotēku, grāmatas un lasīšanu, bibliotēkā tiek organizēti pasākumi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sadarbībā ar Viesītes vidusskolas bibliotēku un vidusskolu savas tradīcijas izveidojušās darbā ar bērniem, lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā.

Bibliotēkas organizēto pasākumu klāsts bērniem ir plašs un daudzveidīgs, un katrs no tiem kaut kādā mērā veicinājis bērnu un jauniešu interesi par literatūru.

No bibliotēkas pašu spēkiem organizētajiem pasākumiem pieaugušajiem jāizceļ Bibliotēku nedēļas aktivitātes, kas jau tradicionāli pulcē lasītājus uz Atvērto durvju dienu, arī uz ikgadējo tikšanos ar lasītājiem, kur sarunās atklājas arī cilvēku vēlmes un intereses attiecībā uz bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem un citiem pakalpojumiem.

Sadarbība ar citām iestādēm, ar nevalstiskām organizācijām

Nozīmīgākie sadarbības partneri:

– Viesītes novada pašvaldība – sadarbība ar domi: budžeta, dokumentācijas izstrāde, apstiprināšana un saskaņošana, pārējo darba jautājumu risināšana; izpilddirektoru – palīdzība bibliotēkas rīkoto pasākumu organizatorisko jautājumu risināšanā, saimniecisko jautājumu risināšanā;

–  pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālists – sadarbība pasākumu norisē un popularizēšanā (fotografēšana, tehniskais darbs info ievietošanā pašvaldības mājas lapā).

– skolas bibliotēka, Viesītes vidusskola, skolotāji, – darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba procesu koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana;

– Viesītes kultūras pils, muzejs “Sēlija” – sadarbība pasākumu organizēšanā;

– novada pagastu bibliotēkas – pasākumu kopīga organizēšana un koordinēšana, pieredzes apmaiņas braucieni, nepieciešamības gadījumā – bibliotēku vadītāju konsultēšana par darba jautājumiem u.c.

– Jēkabpils galvenā bibliotēka – metodiskā palīdzība.

Informācija par bibliotēku tīmeklī, sociālajos tīklos

Informācija par bibliotēku atrodama Viesītes novada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv,

Jēkabpils galvenās bibliotēkas mājas lapā: www.jgb.lv,

portālā: http://kulturaskarte.lv/ – https://www.kulturaskarte.lv/lv/bibliotekas/viesites-novada-viesites-biblioteka

Informācija par bibliotēku, tās lielākajiem pasākumiem, foto galerijas atrodamas sociālajā vietnē: www.draugiem.lv sadaļā Lapas – Viesītes novada Viesītes bibliotēka. Lapa izveidota 2016. gada februārī.

 1. gada nogalē izveidots bibliotēkas profils www.facebook.com