Saistošie noteikumi

2019 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiSaistošie noteikumi
Grozījumi_17.10.2019Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtībaSaistošie noteikumi
Grozījumi 16.07.2020

2018 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Par nekustamo īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada
administratīvajā teritorijā
Saistošie noteikumi
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kartība Viesītes novadāSaistošie noteikumi
Grozījumi 16.07.2020

2017 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Par licencēto makšķerēšanu Saukas ezerāSaistošie noteikumi
Licenze
Par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā.
*************************
Zvejas licences var iegādāties zvanot pa tālruni 29464385
Saistošie noteikumi
BIOR saskaņojums
RVP saskaņojums
Zemkopības saskaņojums
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Viesītes novadā
Saistošie noteikumi
Grozījumi_28.01.2021
Grozījumi_28.01.2021
Par pabalstiem Viesītes novadāSaistošie noteikumi
Grozījumi_18.04.2019
Grozījumi_17.10.2019
Grozījumi_17.10.2019
Viesītes novada pašvaldības nolikumsSaistošie_noteikumi
Shēma
Grozījumi 20.09.2018
Grozījumi 19.09.2019
Grozījumi 20.08.2020
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot
atzimi paskaidrojuma raksta vai apliecinajuma karte"
Saistošie noteikumi

2016 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumiSaistošie noteikumi

2015 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Par Viesītes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietuSaistošie noteikumi

 

2013 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadāSaistošie_noteikumi
Grozījumi 21.01.2015
Grozījumi 18.02.2015
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībāSaistošie_noteikumi
Grozījumi 19.03.2014
Grozījumi 14.12.2016
Grozījumi 19.10.2017
Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadāSaistošie_noteikumi
Par koku cirsanu arpus mefa Viesites novada administrattvaja teritorija"Saistošie_noteikumi

2012 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Ģeotelpiskās informācijas apstrādes kārtība Viesītes pilsētā un novadāSaistošie_noteikumi

Grozījumi 16.10.2013

2011 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
Saistošie noteikumi
Par ielu tirdzniecības kārtību Viesītes novadāSaistošie noteikumi
Grozījumi 17.07.2013
Pieteikuma forma
Par Viesītes novada pašvaldības nodevām
Saistošie noteikumi
Grozījumi 17.07.2013
Grozījumi 16.10.2013
Grozījumi 20.11.2013
Nodeva par būvatļaujas saņemšanuSaistošie noteikumi
Grozījumi 16.10.2013
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadāSaistošie noteikumi
Grozījumi 31.07.2012
Grozījumi 17.07.2013

2010 gads

Normatīvie aktiSkatīt
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viesītes novadāSaistošie_noteikumi
Par pašvaldības nodevu par Viesītes novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju saņemšanuSaistošie_noteikumi
Grozījumi_16.10.2013
Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu, par kuriem tiek paredzēta paaugstināta nomas maksas procentu likme, iznomāšanas kārtībaSaistošie_noteikumi
Viesītes novada pašvaldības kapu un kapliču uzturēšana un izmantošanaSaistošie_noteikumi
Grozījumi_17.07.2013
Grozījumi_16.10.2013
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viesītes novadāSaistošie_noteikumi