Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Kneses’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Kneses’’, ar kadastra numuru 56880070161 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070045  ar platību 0.62 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1720.00  (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Kalnlejas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Kalnlejas’’, ar kadastra numuru 56580060144 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060170  ar platību 0.5607 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1900.00  (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Raiņa iela 3B, ar kadastra numuru 56150010200,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010197, ar platību 0.1403 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1615.00 (viens tūkstotis seši simti piecpadsmit euro un 00 centi).. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Laukmales’’, ar kadastra numuru   56350130082  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību  3.65  ha.

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Osīši’’, ar kadastra numuru  56350110152  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110106 ar platību  2,64  ha.