Darbs ar jaunatni

Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Darba ar jaunatni pamatuzdevumi ir šādi: 1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai; 2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā; 3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Jaunieši ir enerģiskākā, uzņēmīgākā, un zinātkārākā sabiedrības daļa, kas nereti savu enerģiju un potenciālu izmanto nelietderīgās vai pat veselībai un sabiedrībai bīstamās nodarbēs. Jaunieši ir arī trauslākā un visneaizsargātākā sabiedrības daļa, kas var tikt pakļauta dažādiem sociāli ekonomiskiem riskiem, piemēram, bezdarbs, grūtības izveidojot savu ģimeni u.tml. Tāpēc darba ar jaunatni mērķis ir radīt jauniešiem vidi veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, nodrošinot iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, pilnveidojot prasmes, zināšanas un kompetences un veidojot jauniešu par aktīviem sabiedrības locekļiem. Darbs ar jaunatni ir ceļa rādītājs uz drošu un aizraujošu nākotni!

Līdzdalība

Formālie līdzdalības veidi (nostiprināti tiesību aktos un kurus organizē valsts vai pašvaldības institūcijas):

• skolēnu vai studentu pašpārvalde
• jauniešu dome
• konsultatīvā padome/komisija
• jauniešu forums
• strukturētais dialogs
• dalība vēlēšanās un referendumos
• brīvprātīgo darbs
• dalība politiķu sēdēs
• dalība nevalstiskajās organizācijas (piemēram, jaunatnes organizācija)

Neformālie līdzdalības veidi (neformāls dialogs ar lēmuma pieņēmējiem un sabiedrību):

• neformālas tikšanās ar politiķiem (piemēram, “kafija ar politiķiem”)
• foto, video, teātra un cita radošo metožu izmantošana viedokļa paušanā
• viedokļu paušana, izmantojot sociālos medijus
• publiskas akcijas un kampaņas.